Uppförandekod

Vår Code of Conduct är gemensamt formulerad av styrelsemedlemmarna på Promoters Textil.

Promoters Textil uppförandekod grundar sig på följande krav.

  • FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO: s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention (Artikel 32)
  • Det arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftningen som gäller i verksamt land och tillverkningsland, samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om lönevillkor och socialförsäkringsskydd som gäller i verksamt land och tillverkningsland.
  • Den miljöskyddslagstiftningen som gäller i verksamt land och tillverkningsland.
  • FN:s deklaration mot korruption.

Promoters Textil upppförandekod appliceras inte enbart på oss i Sverige, utan våra leverantörer i hela världen. Genom att ha en uppförandekod kan vi bedriva verksamheten ansvarsfullt och på ett främjande sätt för människor och miljön.Alla nuvarande leverantörer och nya leverantörer måste uppfylla kraven som vi ställer gentemot barnarbete, hållbarhet och miljökrav innan vi börjar ett samarbete. Detta för att säkerhetsställa att vi handlar så etiskt och rättvist som möjligt.

Alla våra anställda har skriftliga avtal, där minimum lön enligt landets regler tillämpas. Barnarbete, tvångsarbete eller andra omoraliska arbetsmetoder accepteras ej. Promoters Textil tar avstånd från all sorts diskriminering av någon art, tex. hudfärg, religion, kön eller läggning. Alla våra arbetsplatser och leverantörers arbetsplatser måste uppfylla nationella säkerhetskrav, hygienkrav och följa dom lokala lagar och förhållningar som finns.

Promoters Textil kontrollerar och följer upp detta genom att göra årliga besök hos våra leverantörer i Asien. Våra leverantörer har även interna kontroller från oberoende organ och statliga myndigheter som gör slumpmässiga kontroller. Om överträdelse gällande uppförandekoden upptäcks kommer samarbetsavtalet med leverantören omedelbart avslutas.